Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka Prywatności opisuje nasze praktyki związane z informacjami, które zbieramy za pośrednictwem strony internetowej serwisu VELOCK.PL, którą zarządzamy i kontrolujemy, a z której nastąpiło przekierowanie do niniejszej Polityki prywatności (zwana dalej “Serwisem”). Poprzez podanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności.

1. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe zbierane w Serwisie przekazywane są bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularza podczas rejestracji w Serwisie. Przetwarzać dane osobowe może tylko pracownik posiadający upoważnienie, o którym mowa w art. 37 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.). Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne podczas rejestracji.

 

2. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Użytkownik, który dokonuje rejestracji w Serwisie będzie zobowiązany podać: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość oraz województwo.

 

3. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

 2. Adres e-mail wpisany w formularzu rejestracji będzie wykorzystany w celu wysyłki mailingu z usługami Serwisu.

 3. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny operatora Serwisu będą wykorzystywane w celach statystycznych.

 4. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzanie w celach marketingowych przez operatora Serwisu za wyraźną zgodą użytkowników.

 5. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez użytkowników adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za wyraźną zgoda użytkowników.

 6. Dane użytkowników mogą być przetwarzane w celu kontaktowania się za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, za wyraźna zgodą użytkowników.

 7. Operator Serwisu może powierzyć przetwarzanie danych podmiotom trzecim na mocy stosownej umowy.

 

4. PODMIOT.

 1. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązany jest do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Operator zapewnia użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie operator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez użytkownika drogą elektroniczną.

 2. Operator Serwisu nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

 

5. ZMIANA DANYCH.

Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając zmienione dane do operatora Serwisu mailem na adres: kontakt@velock.pl. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości email o charakterze marketingowym. Decyzję rezygnacji należy przekazać operatorowi Serwisu modyfikując konto, e-mailem, faksem lub listem tradycyjnym. Rezygnacja będzie uwzględniona przez operatora Serwisu w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania.

 

6. PLIKI COOKIES.

 1. Operator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w serwisie.

 2. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie Serwisu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem:http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

 

7. ZABEZPIECZENIE DANYCH.

 1. Operator Serwisu dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone bezpiecznym połączeniem. Operator Serwisu zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 2. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora.

 3. Operator serwisu zarejestrował zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Operator Serwisu zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom Serwisu. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora Serwisu o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

 2. W Serwisie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

 

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie: www.velock.pl/polityka-prywatnosci/.