Regulamin

Regulamin serwisu internetowego VELOCK.PL

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Serwis internetowy Velock.pl, znajdujący się pod domeną Velock.pl, zwany dalej „Serwisem”, jest platforma informatyczną umożliwiającą przechowywanie danych na temat rowerów skradzionych oraz oznakowanych (zwanych dalej „Rowerem” lub łącznie „Rowerami”). Dane dotyczące Roweru będą wyświetlane w sposób określony przez właściciela Roweru oraz zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Serwis zawiera również informacje ogólne dotyczące branży rowerowej.

 2. Operatorem serwisu internetowego Velock.pl jest QROWERY Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 596044, posiadającą NIP 5213718646, REGON 363511080, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, zwana dalej „Operatorem”.

 3. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią wyłączną podstawę określająca prawa i obowiązki Użytkowników. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Serwisu mają charakter informacyjny.

 4. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz QROWERY Sp. z o.o. (Operatora), w tym również prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych. Udostępniany na stronach Serwisu każdy z jego elementów podlega ochronie przewidzianej przez polskie, europejskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211). Nieznajomość powołanych przepisów nie zwalnia Użytkownika od odpowiedzialności prawnej za naruszenie postanowień Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego.

 5. Użytkownik umieszczając w Serwisie dane Roweru wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników Serwisu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter artykułu prasowego w rozumieniu ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Operatora w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również ich usunięcia.

 6. Operator ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego przez Użytkownika. Jeżeli naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa spowoduje wyrządzenie szkody osobom trzecim, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia tych szkód, jeżeli osoba poszkodowana wystąpi o odszkodowanie do Operatora, a ponadto Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Operatora z tej przyczyny, a w szczególności kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego.

 

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Użytkownik – osoba niezarejestrowana korzystająca z Serwisu, przeglądająca jego zasoby w sposób ograniczony;

 2. Użytkownik zarejestrowany – osoba posiadająca konto w Serwisie z możliwością przeglądania własnych Rowerów (oznakowanych lub skradzionych) oraz możliwością zarządzania nimi;

 3. Baza danych – zbiór informacji zawierających dane o Rowerach oraz Użytkownikach zarejestrowanych;

 4. Rejestracja – proces przeprowadzony przez Użytkownika mający na celu stworzenie profilu Roweru w Serwisie;

 5. Konto Użytkownika – informacje podstawowe dotyczące Użytkownika zarejestrowanego oraz informacje o Rowerze przypisanym do tego konta, konto bezpłatne, z ograniczonymi funkcjami, m.in. możliwość zarejestrowania tylko jednego roweru, dane roweru nie są przekazywane do wszystkich wyszukiwarek internetowych, możliwość umieszczenia 2 zdjęć zarejestrowanego roweru oraz informacji ogólnych o rowerze, możliwość aktywowania do wersji Konto Premium;

 6. Karta Roweru Podstawowa – karta roweru przypisana do Konta Użytkownika zawierająca informacje o zarejestrowanym rowerze;

 7. Konto Premium Użytkownika – informacje dotyczące Użytkownika zarejestrowanego oraz informacje o Rowerach przypisanych do tego konta, gwarantujące najwyższy stopień ochrony roweru, tj. dane roweru przekazywane są do wszystkich wyszukiwarek internetowych, możliwość umieszczenia dowolnej liczby zdjęć zarejestrowanego roweru, możliwość przechowywania dokumentów roweru w chmurze dyskowej, konto płatne poprzez zakup Zestawu rejestrowego;

 8. Karta Roweru Premium – karta roweru przypisana do Konta Premium Użytkownika;

 9. Etykieta – etykieta zawierająca kod QR umożliwiający komunikację z właścicielem roweru porzez Serwis, wyłącznie dla Konta Premium Użytkownika;

 10. Zestaw rejestrowy – pakiet składający się z etykiety holograficznej zawierającej kod QR oraz karty roweru umożliwiający rejestrację roweru w opcji Premium (Konto Premium Użytkownika); zawiera dane dotyczące producenta, modelu oraz nr ramy roweru, dostępny poprzez sieć partnerską sklepów na terenie całego kraju lub w sklepie internetowym Serwisu;

 11. Zgłoszenie kradzieży Roweru oznakowanego – proces polegający na wskazaniu miejsca kradzieży Roweru wraz z dodatkowym opisem pozwalającym na identyfikację Roweru;

 12. Cesja Roweru – przekazanie praw własności Roweru innemu Użytkownikowi lub Użytkownikowi zarejestrowanemu;

 13. Baner reklamowy – graficzny element umieszczony na głównej stronie lub na podstronach Serwisu;

 14. Baner reklamowy QR – graficzny element wyświetlany po odczytaniu kodu QR z etykiety Roweru za pomocą smarfonu lub tabletu;

 15. BIKEID – unikalny numer roweru nadawany podczas rejestracji roweru w Serwisie;

 16. QR kod – kwadratowy kod kreskowy wynaleziony przez japońską firmę Denso-Wave.

 

§ 3 Użytkownicy Serwisu

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być właściciele rowerów – osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, którzy korzystają z Serwisu w wersji podstawowej (Konto Użytkownika) lub w związku z zakupem Zestawu Rejestracyjnego w wersji premium (Konto Premium Użytkownika).

 2. Użytkownik dokonuje Rejestracji wypełniając formularz Rejestracji znajdujący się w Serwisie – Konto Użytkownika oraz dokonując zakupu Zestawu Rejestracyjnego – Konto Premium Użytkownika. Użytkownik rejestrując się potwierdza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług oferowanych przez Serwis i określonych w Regulaminie.

 3. Użytkownik oświadcza, że umieszczane w Serwisie treści oraz dodane zdjęcia są prawdziwe oraz nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.

 4. Dokonując Rejestracji lub korzystając z Serwisu w zakresie, w jakim rejestracja nie jest wymagana, Użytkownik akceptuje Regulamin.

 5. Dokonując Rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań zakłócających funkcjonowanie Serwisu.

 6. Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty internetowej e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu.

 7. Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych – QROWERY Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) dla potrzeb korzystania z Serwisu, zgodnie z Regulaminem Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, a podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.

 8. Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Operatora.

 9. Dokonując Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 10. Dokonując Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na kontaktowanie się z nim za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do podania nieprawidłowych danych podczas Rejestracji Operator może zażądać potwierdzenia danych, a w przypadku braku potwierdzenia może zablokować Konto Użytkownika.

 12. Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego Konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z funkcji Serwisu wymagających Rejestracji.

 13. Z Serwisu mogą korzystać jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 3 Zgłoszenie Roweru Skradzionego

 1. Zgłoszenie kradzieży Roweru można dokonać za pośrednictwem Serwisu (zwane dalej „Zgłoszeniem”).

 2. Zgłoszenia może dokonać tylko Użytkownik zarejestrowany z aktywnym Kontem, zarówno w wersji podstawowej, jak i premium.

 3. Zgłoszenie musi być poprzedzone zgłoszeniem na Policję oraz dodatkowo zgłaszający Użytkownik musi oświadczyć, że jest właścicielem skradzionego Roweru.

 4. Rejestracja skradzionego Roweru powinna zawierać informacje na temat producenta, modelu, roku produkcji, daty kradzieży Roweru, zdjęcie Roweru oraz inne przydatne dane identyfikujące Rower. Dodatkowo każde Zgłoszenie musi zawierać informację o miejscu kradzieży Roweru.

 5. Zdjęcie dołączone do profilu skradzionego Roweru nie może przedstawiać osób ani innych przedmiotów niezwiązanych ze skradzionym Rowerem. Dopuszczalne jest użycie zdjęcia ze strony producenta Roweru w przypadku braku zdjęć prywatnych zawierających zgłaszany skradziony Rower – jednakże takie zdjęcie jest wówczas traktowane jako zdjęcie poglądowe.

 6. Użytkownik ma możliwość edytowania danych Roweru skradzionego. Użytkownik nie może jednak zmienić następujących danych:

  1. daty i miejsca kradzieży;

  2. daty zgłoszenia kradzieży na Policję;

  3. producenta, modelu, numeru ramy Roweru.

 7. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo usunąć profil skradzionego Roweru bez podania przyczyny.

 8. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania profilu skradzionego Roweru w przypadku gdy:

  1. profil skradzionego Roweru zawiera dane nieprawdziwe;

  2. profil skradzionego Roweru jest reklamą firm trzecich lub produktów tych firm;

  3. profil skradzionego Roweru zawiera treści sprzeczne z dobrymi obyczajami;

  4. zdjęcia zamieszczone na profilu skradzionego Roweru naruszają prawa osób trzecich;

  5. Użytkownik nie potwierdził, a w szczególnych przypadkach nie dostarczył dokumentów, które potwierdzałyby, że skradziony Rower jest jego własnością;

  6. na prośbę Operatora Użytkownik nie zmienił danych lub opisu skradzionego Roweru, np. w sytuacji gdy opis był niezrozumiałe dla Użytkowników Serwisu.

 

§ 4 Rejestracja Roweru

 1. Zarejestrowany Rower dla Konta Premium Użytkownika zawiera:

  1. Etykietę oraz dodatkowe elementy identyfikujące Rower;

  2. Kartę Premium Roweru;

  3. profil Roweru w Serwisie zawierający dane i opis Roweru oraz dowolną liczbę zdjęć.

 2. Zarejestrowany Rower dla Konta Użytkownika zawiera:

  1. profil Roweru w Serwisie zawierający dane i opis Roweru oraz jego zdjęcie.

 3. Użytkownik może zrezygnować z posiadania Konta w Serwisie, jednakże jest zobowiązany w przypadku Konta Premium Użytkownika do:

  1. usunięcia na własny koszt Etykiety i przesłania w formie elektronicznej zdjęcia potwierdzającego usunięcie Etykiety wraz z podaniem numeru BIKEID;

  2. odesłania do siedziby Operatora Karty Premium Roweru.

 4. Właściciel Roweru może dokonać cesji praw do Roweru na innego Użytkownika zarejestrowanego, jednakże nowy właściciel Roweru musi otrzymać z Serwisu nową Kartę.

 5. Potwierdzenie nabycia praw do Roweru Użytkownik, o którym mowa powyżej, zatwierdza za pomocą odnośnika zawartego w wiadomości e-mail wysłanej po dokonaniu zgłoszonej w Serwisie cesji, dopiero po fizycznym otrzymaniu Roweru od poprzedniego właściciela Roweru.

 6. Za fizyczne uszkodzenie Etykiety odpowiada Użytkownik.

 7. W przypadku uszkodzenia Etykiety nie jest wydawany duplikat. Użytkownik musi zwrócić się do Serwisu o wymianę Etykiety. Koszt wymiany Etykiety oraz Karty pokrywa Użytkownik.

 8. Informacja o Rowerze Konta Premium jest opracowana w taki sposób, aby roboty wyszukiwarek indexujacych strony internetowe gromadziły dokładne dane na temat Roweru Oznakowanego.

 9. Serwis nie pozwala na identyfikację właściciela Roweru oraz miejsca, gdzie znajduje się Rower na podstawie ogólnodostępnego profilu Roweru.

 10. Operator nie bierze odpowiedzialności za powstałe szkody, jeżeli profil Roweru zostanie upubliczniony przez Użytkownika np. w serwisie społecznościowym.

 11. Po zalogowaniu do Serwisu Użytkownik może sprawdzić i modyfikować dane na temat Rowerów przypisanych do jego Konta.

 12. Profil Roweru oprócz podstawowych informacji o Rowerze może zawierać dodatkowe informacje dostępne do zeskanowaniu QR kodu z Etykiety takie jak:

  1. odnośnik do prywatnego profilu Użytkowniku na określonym portalu społecznościowym, prywatnej strony internetowej lub bloga;

  2. odnośnik do utworu muzycznego;

  3. odnośnik do materiałów video;

  4. dane dostępne tylko dla służb medycznych w przypadku, gdy użytkownik ulegnie wypadkowi;

  5. dane osób, które mają być poinformowane w przypadku, gdy Użytwkonik ulegnie wypadkowi, za pomocą SMS lub wiadomości e-mail.

 13. Użytkownik samodzielnie decyduje i określa jakie informacje mają wyświetlić się na stronie profilu Roweru po zeskanowaniu Etykiety z QR kodem.

 

§ 5 Zakup Zestawów Rejestracyjnych

 1. W celu dokonania Rejestracji w Serwisie w wersji premium i założenia Konta Premium Użytkownika należy zakupić Zestaw Rejestracyjny na warunkach określonych poniżej.

 2. Zakup Zestawu Rejestracyjnego następuje po złożeniu za pośrednictwem Serwisu uzupełnionego formularza zamówienia (zwany dalej „Zamówieniem”).

 3. Cena Zestawu Rejestracyjnego podana w Serwisie jest ceną brutto.

 4. O kosztach dostawy oraz o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany na stronie Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się umową sprzedaży Zestawu Rejestracyjnego.

 5. Po złożeniu Zamówienia Operator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Operatora Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail, która zawiera oświadczenie Operatora o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

 6. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

 7. Udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 5 powyżej. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.

 8. Płatność z tytułu umowy sprzedaży Zestawu Rejestracyjnego możliwa jest wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy Operatora.

 9. Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 10. Dostawa Zestawu Rejestracyjnego dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 11. Dostawa Zestawu Rejestracyjnego jest odpłatna.

 12. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Użytkownikowi na stronie Serwisu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się umową sprzedaży.

 13. Operator udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby dostawy:

  1. przesyłka pocztowa;

  2. przesyłka kurierska.

 14. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej na adres Operatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@velock.pl.

 15. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Zestawu Rejestracyjnego w posiadanie przez Użytkownika.

 16. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 17. Operator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 18. Jeżeli Operator nie zaproponował, że sam odbierze Zestaw Rejestracyjny od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania Zestawu Rejestracyjnego z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 19. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Zestaw Rejestracyjny lub przekazać go osobie upoważnionej przez Operatora do odbioru, chyba że Operator zaproponował, że sam odbierze Produkt.

 20. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Zestawu Rejestracyjnego przed jego upływem.

 21. Użytkownik zwraca Zestaw Rejestracyjny na adres Operatora i ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Zestawu Rejestracyjnego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Zestawu Rejestracyjnego.

 22. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Zestawu Rejestracyjnego.

 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz zakupu Zestawów Rejestracyjnych mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym lub elektronicznie w formie wiadomości e-mail, na adres Operatora.

 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu przysługuje jedynie Użytkownikom lub Użytkownikom zarejestrowanym.

 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Operatora w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Operatorowi.

 5. Uczestnik o decyzji Operatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Serwisem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.

 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Operatora oraz na stronie www.velock.pl.

 3. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Użytkowników, informując o tym nie później niż na 7 dni przed wejściem w życie zmian na stronie głównej Serwisu.

 4. Dane Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji w Serwisie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe będą również przetwarzane, w zakresie wskazanym powyżej, przez podmioty działające na zlecenie administratora danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Regulamin zaczyna obowiązywać od 10 maja 2016 r.